Regional kollektivtrafikmyndighet


Region Gävleborg är regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för utveckling av länets kollektivtrafik.

Vad gör en regional kollektivtrafikmyndighet?Regionalt trafikförsörjningsprogramRapport allmän trafikpliktAnmälan om och upphörande av kommersiell trafikVärdegrundUtredning Ung i Söderhamn (pdf)Vad gör en regional kollektivtrafikmyndighet?

X-trafik handlägger Region Gävleborgs myndighetsuppgifter för kollektivtrafiken i Gävleborgs län. Våra uppgifter är bland annat:

 • att arbeta med strategiska lång- och kortsiktiga planer
 • att utveckla resmöjligheter och system
 • att upphandla trafiktjänster av trafikföretag
 • att planera och samordna trafikutbudet
 • att utveckla hållplatser och terminaler
 • att utveckla försäljningskanaler och biljettutbud
 • att informera om och marknadsföra resmöjligheter och biljetterbjudanden

Till toppen Regionalt trafikförsörjningsprogram

I myndighetens uppdrag ingår bland annat att utarbeta ett regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län, som sedan ska fastställas av regionfullmäktige.

Den 31 maj 2022 antog regionfullmäktige det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Gävleborgs län för perioden 2022-2032.

Här finns filerna att ladda hem som pdf:

Regionalt trafikförsörjningsprogram Gävleborgs län 2022-2032

Bilaga ett: Starka stråk

Bilaga två: Målindikatorer 

Bilaga tre: Resandestatistik och ekonomi 

Bilaga fyra: Linjekatalog

Bilaga fem: Geografisk tillgänglighet med kollektivtrafik

Bilaga sex: Fysisk tillgänglighet

Bilaga sju: Tillköp

Bilaga åtta: Angränsande län

Bilaga nio: Färdtjänst och riksfärdtjänst


Till toppen 


Rapport allmän trafikplikt

Enligt EU:s kollektivtrafikförordning ska varje behörig myndighet en gång om året offentliggöra en samlad rapport om den allmänna trafikplikten inom sitt behörighetsområde, om de utvalda kollektivtrafikföretagen samt om ersättningar och ensamrätt som dessa kollektivtrafikföretag beviljats som kompensation. Rapporten ska möjliggöra kontroll och utvärdering av kollektivtrafiknätets effektivitet, kvalitet och finansiering.

Rapport allmän trafikplikt 2022


Till toppen 

 

Anmälan om och upphörande av kommersiell trafik

Enligt lagen 2010:1065 om kollektivtrafik är det från och med 1 januari 2012 möjligt att utföra kollektivtrafik på kommersiella villkor.

För att trafikföretag ska kunna bedriva kommersiell kollektivtrafik krävs anmälan om utförande av sådan trafik till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Anmälan till myndigheten skall lämnas på nedanstående blankett senast 21 dagar före trafikstart.

Blankett - Anmälan kommersiell trafik 

Det trafikföretag som ska bedriva kommersiell kollektivtrafik ska även lämna anmälan om detta till Samtrafiken i Sverige AB.

Samtrafiken i Sverige AB (samtrafiken.se/tjanster/gti/) 

Upphörande av kommersiell kollektivtrafik
Den som bedriver kommersiell trafik och beslutar att helt eller delvis upphöra med trafiken ska senast 21 dagar i förväg anmäla det till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Skicka nedanstående information via e-post till xtrafik@regiongavleborg.se 

 • Företagets namn
 • Organisationsnummer
 • Slutdatum
 • Beskriv vilken trafik som upphör

Till toppen


Vår gemensamma värdegrund

Hur vi förhåller oss till människor och företeelser påverkas av vår värdegrund. Region Gävleborgs gemensamma värdegrund beskrivs genom de tre ordparen nedan och utgör själva hjärtat och själen i organisationen samt ligger till grund för våra beteenden.


Professionalism och ansvar

För oss i Region Gävleborg står det för att vi gör rätt saker på rätt sätt med ansvar för helheten. Det innebär att vi alltid vet vem vi är till för och att vi har en vilja att ständigt förbättras.

Respekt och ödmjukhet

För oss i Region Gävleborg står det för att vi är lyhörda och närvarande i varje möte. Det innebär att vi skapar trygghet genom att acceptera olikheter, visar intresse, lyssnar till och bekräftar dem vi möter.


Öppenhet och ärlighet

För oss i Region Gävleborg står det för att vi säger som det är och gör det vi säger. Det innebär att vi skapar förtroende genom tydlighet och kunskap.


Till toppen


Senast ändrad 2023-12-21 10:41:45