Villkor för autogiro

Gäller för biljettstart från 1 februari 2023.

Det ska vara enkelt att resa med X-trafik. Det ska också vara enkelt att betala för sina resor, därför har du möjlighet att betala din 30-dagarsbiljett och seniorbiljett via autogiro. Detta ordnas genom att du ger oss tillåtelse att dra pengar från ditt konto varje månad.


30-dagarsbiljett

Betalar du din 30-dagarsbiljett med autogiro i tio månader får du därefter två betalningsfria månader. Din biljett förnyas automatiskt och du kan när som helst under året avsluta ditt autogiro hos oss, se mer information nedan.

Biljetten startas från den första dagen i månaden. Betalningen sker i förskott den 28:e varje månad. Vi vill ha din ansökan senast den 15:e i månaden före första resemånaden. Varje månad dras kostnaden för vad en 30-dagarsbiljett kostar på sträckan du valt. Denna summa dras från ditt konto under de första 10 månaderna och de 2 sista månaderna biljetten gäller är betalningsfria.


Seniorbiljett

Seniorbiljetten debiteras med samma belopp varje månad (12 gånger per år).
Betalningen sker i förskott den 28:e varje månad. Vi vill ha din ansökan senast den 15:e i månaden före första resemånaden.


Biljetterna som betalas via autogiro har tappa-bort-garanti

Det innebär att om du tappar ditt resekort ska du anmäla det till oss genom formuläret på xtrafik.se/autogiro eller på tel. 0771-9 10 10 9, så skickar vi dig ett nytt. Du får ett nytt kort skickat till dig inom fem arbetsdagar. Det nya kortet kostar dig inget. Du bekostar själv dina resor under tiden du väntar på ditt ersättningskort.


Kundens ansvar vid förändringar

Autogirokunden åtar sig att omgående informera X-trafik vid byte av namn, adress eller bankkonto. Detta görs via e-post till autogiro.xtrafik@regiongavleborg.se​.


Du behöver inte förnya din biljett

Efter 1 år får du ett brev med infor­mation om att vi förlänger din biljett ytterligare ett år.
Om du inte vill fortsätta ska du meddela oss detta skriftligen genom att kontakta oss via detta formulär, via e-post på autogiro.xtrafik@regiongavleborg.se eller via post, adressen är Region Gävleborg, X-trafik, Box 125, 826 23 Söderhamn.


Om du behöver ändra/säga upp din biljett

Om du har behov av att ändra sträcka eller ålderskategori för din biljett ska du säga upp ditt befintliga avtal och starta ett nytt. Detta gör du genom att kontakta oss via detta formulär, via e-post på autogiro.xtrafik@regiongavleborg.se eller per post, adressen är Region Gävleborg, X-trafik, Box 125, 826 23 Söderhamn.

Uppsägningen ska ha kommit in till oss senast den 20:e i månaden innan det skall upphöra. Ändringen av biljetten gäller alltid från den 1:a i nästkommande månad. Mer informa­tion hittar du på xtrafik.se/autogiro.


Personuppgiftshantering

Medgivandet till betalning via Autogiro omfattar betalning avseende Region Gävleborg/X-trafik. När du genomför köp ingår du ett avtal med oss och de uppgifter du lämnar kommer att föras in i ett för verksamheten upprättat register för att vi ska kunna lämna ”tappa-bort-garanti” och skicka ut information. För att rätta felaktiga uppgifter mailar du till autogiro.xtrafik@regiongavleborg.se eller via post, adressen är Region Gävleborg, X-trafik, Box 125, 826 23 Söderhamn.

Förfrågningar om att få ta del av allmän handling handläggs utifrån reglerna i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Vid begäran om registerutdrag enligt General Data Protection Regulation (GDPR) ska blankett "Anmälan om registerutdrag" (pdf) användas.  Fyll i blanketten och skicka via e-post till dataskyddsombud@regiongavleborg.se, rubricera e-postmeddelandet med "Registerutdrag", eller skicka den med post till Region Gävleborg, Registerutdrag, Att: Dataskyddsombudet, 801 88 Gävle.

Läs vår personuppgiftspolicy härMedgivande till betalning via autogiro

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänst-leverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.


Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag.


Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallo-dagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.


Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast klockan 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda.
Om täckning saknas för betalning på förfallo-dagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.


Stoppa betalning
(återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.


Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om åter-kallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.


Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.


Till toppen