Riksfärdtjänst - resa utanför Gävleborgs län


Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är en resa man ansöker om att göra utanför Gävleborgs län. Den beviljas för fritidsresor, rekreationsresor eller annan enskild angelägenhet. Den är inte till för resor till arbete, studier, sjukvård eller medicinsk behandling.

Vem får åka? 
Den som har stor och varaktig funktionsnedsättning och som på grund av detta har merkostnader för sin resa har rätt att åka riksfärdtjänst.

Ansökan
För att kunna göra en resa krävs att man ansöker om riksfärdtjänst i god tid innan.

För den som är beviljad färdtjänst bör ansökan om riksfärdtjänst vara hos handläggaren minst tre veckor före önskad resa (vid storhelger, t ex jul och nyår, minst sex veckor före önskad resa).

För den som inte har ett tillstånd till färdtjänst bör ansökan om riksfärdtjänst göras minst sex veckor före önskad resa.

Ansökan ska göras skriftligt på särskild blankett som kan beställas på telefon: 0771 – 12 12 11 eller via mail: fardtjanst.xtrafik@regiongavleborg.se

Blanketterna finns även på X-trafiks hemsida: xtrafik.se/fardtjanst-riksfardtjanst.

Ansökan skickas till:
Region Gävleborg
X-trafik
Box 125
826 23 SÖDERHAMN

Vid varje ansökan görs en särskild prövning om riksfärdtjänst ska beviljas. X-trafik beslutar om färdsätt med beaktande av resenärens funktionsnedsättning och tillgängligheten av transportform. Det färdmedel som beviljas ska vara det som för tillståndsgivaren medför den lägsta kostnaden, vilket innebär följande:
 
  • I första hand används allmänna kommunikationer, dvs. tåg, buss, båt eller flyg där så är möjligt med hänsyn till resenärens funktionsnedsättning.
  • I andra hand används allmänna kommunikationer i kombination med bil eller specialfordon.
  • I tredje hand används enbart bil eller specialfordon.

Om ledsagare beviljas får resenären själv anlita denna.

Om det bedöms att den sökande inte behöver mer hjälp under resan än vad trafikföretagen (t ex SJ) kostnadsfritt kan stå till tjänst med beviljas inte riksfärdtjänst.

Kontakta SJ på telefon 0771-75 75 75 om du behöver hjälp vid tågresa med:
 
  • Biljettinköp och övrig information
  • Av- och påstigning
  • Tågbyte
  • Bagage och eventuella hjälpmedel

Som färdtjänstberättigad kan du använda färdtjänsten till och från bussen/tåget. Om du vill ha hjälp till och från perrongen så kan du boka ledsagning.

Priset för att resa med riksfärdtjänst bestäms i särskild förordning av regeringen och beräknas efter vägavstånd i kilometer till resmålet.

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta X-trafik.

Telefon: 0771 – 12 12 11
E-post: fardtjanst.xtrafik@regiongavleborg.se