Villkor X-trafiks app

Appbiljett
En appbiljett är en enkel- eller 24-timmars- eller 30-dagarsbiljett – fast i digital form. Den fungerar för resa med X-trafiks bussar och X-tåg men kan i vissa fall vara giltig hos andra trafikföretag.

Resa till vården
Dagen innan eller samma dag som det finns ett planerat vårdbesök kan du som patient ange ditt födelsenummer samt fyrsiffrig bokningskod från kallelsen (ÅÅÅÅMMDDXXXX) som en värdekod i X-trafiks app. Du får då en appbiljett som kan användas för resa till och från vårdbesöket.

Användarvillkor för X-trafiks app

När du installerar, använder eller registrerar X-trafiks app och de tjänster som du på det sättet får tillgång till godkänner du X-trafiks villkor för appen. När du registrerar dig i appen kommer du att ombes godkänna dessa villkor och dessa utgör då dels avtal mellan dig och Region Gävleborg ("X-trafik") avseende användning av X-trafiks app, dels köpeavtal avseende biljetter mellan dig och X-trafik.
Region Gävleborg (org. nr. 232100-0198) (”X-trafik”) har utvecklat en lösning som genom nyttjande av datatrafik och mobilapplikation, X-trafiks app, gör det möjligt för dig att köpa biljetter från X-trafik och anslutna trafikföretag. För din användning av denna app gäller nedanstående användarvillkor.

1. Om X-trafiks app
1.1 Förmedling av köp – Det är X-trafik eller anslutna trafikföretag till X-trafiks app som är säljare av biljetter. För anslutna trafikföretag är X-trafik förmedlare av dessa biljetter. Det är trafikföretaget som är din avtalspart.

1.2 För köp och betalning av biljetter gäller de avtalsvillkor som tillämpas av det trafikföretag som du köper biljett från med hjälp av tjänst i X-trafiks app.

1.3 Förmedling av betalning – X-trafiks app innehåller möjlighet att betala för biljetter. När du väljer en betalningslösning i X-trafiks app gäller de villkor som tillämpas för av dig vald betalningslösning.

1.4 För användning av biljetter gäller de villkor som tillämpas av trafikföretaget från vilket du köpt dessa.

1.5 Köpta biljetter är som huvudregel kopplade till ditt mobilnummer. Köpta biljetter är inte tillgängliga via X-trafiks app på flera mobiler på samma gång.

1.6 Du måste vara minst 18 år gammal för att registrera ditt betalkort (Visa och Mastercard) i appen och kunna köpa biljetter. En vuxen person kan betala appbiljetter åt någon som är under 18 år genom att registrera sitt betalkort i ungdomens X-trafik-app.

1.7 Appen stödjer endast mobiltelefoner med iOS 13 eller högre för iPhone alternativt Android 8 eller senare.

1.8 Att köpa och/eller aktivera en biljett kräver en fungerande internetuppkoppling.

1.9  Vid köp av biljetter går det att välja om biljetten ska aktiveras omedelbart eller vid ett senare tillfälle inom 30 dagar. Biljetten måste aktiveras före påstigning för att vara giltig. En aktiverad biljett kan ej inaktiveras.

1.10 Vid köp av en biljett för flera personer måste samtliga resenärer (max 15 personer) resa tillsammans med den som innehar biljetten.

1.11 Skicka biljett.

1.11.1 Biljetter går endast att skicka till ett annat mobilnummer som är registrerat i X-trafiks app. Mottagaren får ett SMS om att biljetten finns i appen. För att kunna ta emot en skickat biljett måste man vara inloggad i appen. 

1.11.2 Enkel- och 24-timmarsbiljetter kan endast skickas medan de är vilande (innan de aktiverats).

1.11.3 Periodbiljetter kan skickas både innan eller efter att de aktiverats. En biljett kan skickas max 1 gång per 12 timmar. En biljett som har skickats tillhör mottagaren och kan endast återfås om mottagaren väljer att skicka tillbaka den. 

1.12 För kvitton på biljettköp krävs en registrerad mejladress i appen.
 
2. Kundens ansvar
2.1 Du ansvarar för att ha en hel skärm så att biljetten kan läsas. Finns en biljettläsare ska du blippa  din biljett vid den, annars visar du biljetten för bussföraren eller tågvärden. Om du har en trasig skärm så att biljetten inte kan läsas måste du köpa din biljett på annat sätt än i X-trafiks app.

2.2 Installation och användning av X-trafiks app får bara ske på de tekniska plattformar som den tillgängliggörs på och i enlighet med de instruktioner som från tid till annan meddelas av X-trafik.

2.3 Du ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller SMS vid registrering och användning av X-trafiks app.

2.4 Det är ditt ansvar att se till att inte köpta biljetter används via X-trafiks app av andra personer som får tillgång till din mobiltelefon. Biljetterna är inte personliga men kopplade till ditt mobiltelefonnummer.

2.4 Köp går endast att göra efter att ett mobilnummer har registrerats i appen. För detta måste SMS kunna tas emot. Observera att vissa utländska mobiltelefoner inte kan ladda ner X-trafiks app om appen inte finns tillgänglig i den specifika regionens appbutik.

2.5 Köpet görs via betalkort (Visa och Mastercard) eller via Swish direkt i appen och verifieras med BankID. För transaktionen och betalningsförmedling gäller i förekommande fall betaltjänstleverantörens avtalsvillkor.

2.6 Mobiltelefonen behöver vara inställd med korrekta tid- och datuminställningar för att fungera korrekt. Det kan justeras automatiskt efter telefonnätet i mobiltelefonens inställningar.

2.7 Mobiltelefonen behöver ha språkinställningen svenska eller engelska för att appens funktioner och biljetter ska fungera korrekt.

2.8 Du uppmanas att använda lösenord för att skydda biljetter och information lagrade i din telefon i X-trafiks app.
 
3. X-trafiks ansvar
3.1 X-trafiks åtagande enligt detta avtal är begränsat till att tillhandahålla möjlighet för dig att använda X-trafiks app på de villkor som anges i dessa användarvillkor.

3.2 X-trafik ansvarar inte för fel eller förseningar som är en direkt eller indirekt följd av orsaker eller omständigheter som ligger utanför X-trafiks omedelbara kontroll. X-trafik ansvarar inte för mellanhavanden mellan dig och tredjeman och som sker med hjälp av eller till följd av din användning av X-trafiks app.

3.3 X-trafik lämnar inga garantier att du alltid kan använda X-trafiks app. X-trafik har dock för avsikt att åtgärda eventuella tekniska problem, datafel, prisfel eller andra problem i X-trafiks app som X-trafik görs medveten om.

3.4 X-trafik tillhandahåller X-trafiks app utan att X-trafik tar ut någon avgift från dig. Du kan därför inte göra gällande andra anspråk eller påföljder mot X-trafik än de som uttryckligen anges i dessa användarvillkor.
 
4. Registreringsrutin
4.1 Innan Du kan använda X-trafiks app måste du registrera din installation av X-trafiks app på din telefon. Du svarar för eventuella trafikavgifter som tas ut av din leverantör i samband med registrering.

4.2 Registrering med samma mobilnummer i en annan mobiltelefon kan ske max 1 gång per 12 timmar. 

4.3 Om du tappar bort din mobiltelefon eller byter mobiltelefon kan du registrera samma mobilnummer i X-trafiks app på en annan mobiltelefon och på så sätt återfå dina biljetter. Observera dock att X-trafik inte kan hjälpa till om du även förlorar ditt mobilnummer.
 
5. Ångerrätt – distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
5.1 Genom att registrera X-trafiks app för din användning samtycker du till att X-trafik påbörjar fullgörandet av tjänster till dig under den ångerfrist du annars skulle ha rätt till enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) om detta avtal är ingånget på distans.

5.2 Normalt har du inte ångerrätt för köp av biljetter från trafikföretag. Se dock närmare det trafikföretags villkor som du köper biljetter från. 

5.3 Vid köp av vilande (icke-aktiverad) biljett måste biljetten aktiveras inom 30 dagar från köptillfället. Biljetter som inte aktiveras inom 30 dagar från köptillfället anses förbrukade och kan därefter varken aktiveras eller återköpas.

5.4 Återbetalning kan endast göras till den kund som köpt biljetten och under förutsättning att biljetten finns hos den ursprungliga köparen.
 
6. Spärr av tjänster
6.1 Begäran om spärr av (i) möjligheten att köpa biljetter, (ii) köpta biljetter görs till X-trafik eller det trafikföretag vars biljetter det gäller. Kontaktuppgifter till respektive trafikföretag finns i deras villkor.

6.2 X-trafik förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra tjänster helt eller delvis vid misstanke om obehörigt utnyttjande eller missbruk av tjänsten, eller om X-trafik utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för att skydda X-trafiks, kunds eller andra parters intressen.
 
7. Användarlicens
7.1 X-trafik ger dig en icke exklusiv, icke överlåtbar, rätt att installera och använda X-trafiks app, och att använda de tjänster som därigenom blir tillgängliga för dig utifrån villkoren i dessa Användarvillkor. X-trafiks app får inte användas för andra ändamål.

7.2 Programvara och annat upphovsrättsligt skyddat material som tillhandahålls av X-trafik eller dess underleverantör eller trafikföretag är X-trafiks eller annan parts egendom. Du får inte upplåta, överlåta, tillgängliggöra eller på annat sätt förfoga över programvara eller annan upphovsrättsligt skyddad information utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Användarvillkor.
 
8. Behandling av dina personuppgifter
För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår personuppgiftspolicy.
 
9. Frågor
9.1 Har du frågor om X-trafiks app eller om köp av biljetter ska du kontakta X-trafik eller det trafikföretag vars tjänster du utnyttjar via X-trafiks app.

9.2 X-trafiks app tillhandahålls av Region Gävleborg, org. no 232100-0198.

9.3 Detta avtal om användning av X-trafiks app ingås på svenska. För kommunikationen mellan parterna ska svenska språket tillämpas.
 
10. Ändringar och avtalstid m.m.
10.1 X-trafik har rätt att ändra dessa Användarvillkor. De ändrade villkoren är bindande om du fortsätter att använda X-trafiks app efter att de ändrade villkoren har trätt i kraft.

10.2 Användarvillkoren gäller tillsvidare. Du har rätt att när som helst säga upp avtalet med X-trafik med omedelbar verkan, enklast genom att avinstallera X-trafiks app. Vad som gäller för biljetter köpta via X-trafiks app om du slutar att använda X-trafiks app bestäms av X-trafik eller det trafikföretag som du köpt ifrån. X-trafik hänvisar därför till sådant företags avtalsvillkor.
 
10.3 X-trafiks app, innehållet i tjänster som tillhandahålls via denna och de tekniska förutsättningarna för användande av X-trafiks app kan komma att ändras. Om Du inte godkänner ändringar har du rätt att upphöra med användningen av X-trafiks app, om så inte sker anses du ha accepterat dessa. Du kan inte göra gällande andra rättigheter i anledning av ändringar.

10.4 X-trafiks app tillhandahålls tillsvidare. X-trafik förbehåller sig rätten att när som helst sluta tillhandahålla X-trafiks app liksom viss tjänst däri.
 
11. Tillämplig lag och tvist
11.1 Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden. Svenska lagvalsregler ska dock inte äga tillämpning.

11.2 Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol.

Senast ändrad 2024-05-28 11:07:10