Villkor X-trafiks app

När du installerar, använder eller registrerar X-trafiks app och de tjänster som du på det sättet får tillgång till godkänner du X-trafiks villkor för appen. När du registrerar dig i appen kommer du att ombes godkänna dessa villkor och dessa utgör då dels avtal mellan dig och Region Gävleborg ("X-trafik") avseende användning av X-trafiks app, dels köpeavtal avseende biljetter mellan dig och X-trafik.


Bestämmelser och villkor för appbiljetter

Appbiljett

En appbiljett är en enkel- eller 24-timmars- eller 30-dagarsbiljett – fast i digital form. Den fungerar för resa med X-trafiks bussar och X-tåg men kan i vissa fall vara giltiga hos andra trafikföretag.
  • Appen stödjer endast mobiler med iOS 10.3 alternativt Android 5 eller högre.
  • Appen fungerar i mobiltelefoner och surfplattor.
  • Både att köpa och använda en biljett kräver en fungerande Internetuppkoppling och kan i vissa fall ta lite tid, gör det därför i god tid innan du ska resa. Du ska ha en giltig biljett när du stiger ombord. Har du köpt en biljett som kräver aktivering ska du ha aktiverat biljetten innan du stiger ombord.
  • Det är kundens ansvar att ha en giltig och läsbar biljett vid ombordstigning och under resan. Saknar du giltig biljett vid en biljettkontroll får du betala en tilläggsavgift, här kan du läsa mer.
  • Köp går endast att göra med mobilnummer som har registrerats i appen. Observera att vissa utländska mobiltelefoner inte kan ladda ner X-trafiks app om appen inte finns tillgänglig i den specifika regionens appbutik.
  • Köpet görs via betalkort direkt i appen (Visa och Mastercard) eller Swish. För transaktionen och betalningsförmedling gäller i förekommande fall betaltjänstleverantörens avtalsvillkor.
  • Om du registrerat ett betalkort och glömt din personliga kod för köp behöver du ta bort kortet och registrera detta på nytt.
  • Flera personer, maximalt 15 stycken, kan resa samtidigt på samma enkel- eller 24-timmarsbiljett i X-trafiks app, dock under förutsättning att samtliga reser samma resväg och att biljettköpet innefattar biljett för samtliga i sällskapet.
  • 30-dagarsbiljett kan köpas för en person.
  • För kvitton på biljettköp krävs en registrerad mejladress i appen. Transaktionslista kan laddas ned från appen.  
  • Om du tappar bort din mobiltelefon eller byter mobiltelefon kan du registrera samma mobilnummer i en app på en annan mobiltelefon och på så sätt återfå dina biljetter. Observera dock att X-trafik inte kan hjälpa till om du även förlorar ditt telefonnummer.
  • Din mobil behöver vara inställd med korrekta tid- och datuminställningar för att fungera korrekt. Enklast är det om du väljer att justera din mobil automatiskt efter telefonnätet i mobiltelefonens inställningar.
  • Din mobil behöver ha språkinställningen svenska eller engelska för att appens funktioner och biljetter ska fungera korrekt.


Giltighetstid

Vid köptillfället väljer du om din enkelbiljett eller 24-timmarsbiljett ska aktiveras direkt eller vara möjlig att aktivera senare. Om biljetten aktiveras direkt börjar omedelbart, vid köptillfället, biljettens giltighetstid att räknas ner. Om du väljer att din biljett ska aktiveras senare har du 30 dagar på dig att aktivera biljetten. Du kan vid en och samma tidpunkt maximalt ha 20 stycken biljetter som ska aktiveras senare.

Vid köptillfället väljer du startdatum för din 30-dagarsbiljett eller om den ska aktiveras direkt. Om biljetten aktiveras direkt börjar omedelbart, vid köptillfället, biljettens giltighetstid att räknas ner. Du kan välja ett startdatum maximalt 30 dagar framåt i tiden.


Bytestid

När du reser på enkelbiljett/appbiljett i 1-3 zoner har du 2 timmar på dig att byta till annan buss eller X-tåg inom samma zoner från det att biljetten har aktiverats/startats. Reser du i 4 zoner eller fler är bytestiden 4 timmar.

Skicka biljett
Enkel- och 24-timmarsbiljetter som ej aktiverats kan skickas till en annan användares konto. Biljetten skickas genom att mobiltelefonnumret som är registrerat på mottagarens konto anges. Skickad enkel- eller 24-timmarsbiljett, som ej aktiverats, kan endast återfås om mottagaren skickar tillbaka den. Tidsgräns för att skicka tillbaka biljetten är 12 timmar.

Resa till vården
Dagen innan eller samma dag som det finns ett planerat vårdbesök kan du som patient ange ditt födelsenummer samt fyrsiffrig bokningskod från kallelsen (ÅÅÅÅMMDDXXXX) som en värdekod i X-trafiks app. Du får då en appbiljett som kan användas för resa till och från vårdbesöket. Alla vårdbesök berättigar inte till kostnadsfria resor.

Byte av enhet för kontot
Byter du enhet (mobiltelefon eller surfplatta) för ditt konto i appen behöver du sedan vänta minst 12 timmar innan du kan byta enhet igen för ditt konto.

X-trafiks kundservice
Om du har frågor om X-trafiks app, biljetter, tider, priser eller annat som gäller X-trafik är du välkommen att kontakta kundservice via telefon 0771-9 10 10 9.


Användarvillkor för X-trafiks app

Region Gävleborg (org. nr. 232100-0198) (”X-trafik”) har utvecklat en lösning som genom nyttjande av datatrafik och mobilapplikation, X-trafiks app, gör det möjligt för dig att köpa biljetter från X-trafik och anslutna trafikföretag. För din användning av denna app gäller nedanstående användarvillkor.


1. Om X-trafiks app

1.1 Förmedling av köp – Det är X-trafik eller anslutna trafikföretag till X-trafiks app som är säljare av biljetter. För anslutna trafikföretag är X-trafik förmedlare av dessa biljetter. Det är trafikföretaget som är din avtalspart.

1.2 För köp och betalning av biljetter gäller de avtalsvillkor som tillämpas av det trafikföretag som du köper biljett från med hjälp av tjänst i X-trafiks app.

1.3 Förmedling av betalning – X-trafiks app innehåller möjlighet att betala för biljetter. När du väljer en betalningslösning i X-trafiks app gäller de villkor som tillämpas för av dig vald betalningslösning.

1.4 För användning av biljetter gäller de villkor som tillämpas av trafikföretaget från vilket du köpt dessa.

1.5 Köpta biljetter är som huvudregel kopplade till ditt mobilnummer. Köpta biljetter är inte tillgängliga via X-trafiks app på flera mobiler på samma gång.

1.6 Du måste vara minst 18 år gammal för att registrera ditt betalkort (Visa och Mastercard) i appen och kunna köpa biljetter. En vuxen person kan betala appbiljetter åt någon som är under 18 år genom att registrera sitt betalkort i ungdomens X-trafik-app.


2. Kundens ansvar

2.1 Du ansvarar för att ha en hel skärm så att biljetten kan läsas. Finns en biljettläsare ska du blippa din biljett vid den, annars visar du biljetten för bussföraren eller tågvärden. Om du har en trasig skärm så att biljetten inte kan läsas måste du köpa din biljett på annat sätt än i X-trafiks app.

2.2 Installation och användning av X-trafiks app får bara ske på de tekniska plattformar som den tillgängliggörs på och i enlighet med de instruktioner som från tid till annan meddelas av X-trafik.

2.3 Du ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller SMS vid registrering och användning av X-trafiks app.

2.4 Det är ditt ansvar att se till att inte köpta biljetter används via X-trafiks app av andra personer som får tillgång till din mobiltelefon. Biljetterna är inte personliga men kopplade till ditt mobiltelefonnummer.

2.5 Du uppmanas att använda lösenord för att skydda biljetter och information lagrade i din telefon i X-trafiks app.


3. X-trafiks ansvar

3.1 X-trafiks åtagande enligt detta avtal är begränsat till att tillhandahålla möjlighet för dig att använda X-trafiks app på de villkor som anges i dessa användarvillkor.

3.2 X-trafik ansvarar inte för fel eller förseningar som är en direkt eller indirekt följd av orsaker eller omständigheter som ligger utanför X-trafiks omedelbara kontroll. X-trafik ansvarar inte för mellanhavanden mellan dig och tredjeman och som sker med hjälp av eller till följd av din användning av X-trafiks app.

3.3 X-trafik lämnar inga garantier att du alltid kan använda X-trafiks app. X-trafik har dock för avsikt att åtgärda eventuella tekniska problem, datafel, prisfel eller andra problem i X-trafiks app som X-trafik görs medveten om.

3.4 X-trafik tillhandahåller X-trafiks app utan att X-trafik tar ut någon avgift från dig. Du kan därför inte göra gällande andra anspråk eller påföljder mot X-trafik än de som uttryckligen anges i dessa användarvillkor.


4. Registreringsrutin

4.1 Innan Du kan använda X-trafiks app måste du registrera din installation av X-trafiks app på din telefon. Du svarar för eventuella trafikavgifter som tas ut av din leverantör i samband med registrering.


5. Ångerrätt – distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

5.1 Genom att registrera X-trafiks app för din användning samtycker du till att X-trafik påbörjar fullgörandet av tjänster till dig under den ångerfrist du annars skulle ha rätt till enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) om detta avtal är ingånget på distans.

5.2 Normalt har du inte ångerrätt för köp av biljetter från trafikföretag. Se dock närmare det trafikföretags villkor som du köper biljetter från. Skulle din biljett vara felaktig eller ha blivit levererad för sent kontaktar du kundservice på tel. 0771-9 10 10 9.


6. Spärr av tjänster

6.1 Begäran om spärr av (i) möjligheten att köpa biljetter, (ii) köpta biljetter görs till X-trafik eller det trafikföretag vars biljetter det gäller. Kontaktuppgifter till respektive trafikföretag finns i deras villkor (se ovan 1.1) och på Internet.

6.2 X-trafik förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra tjänster helt eller delvis vid misstanke om obehörigt utnyttjande eller missbruk av tjänsten, eller om X-trafik utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för att skydda X-trafiks, kunds eller andra parters intressen.


7. Användarlicens

7.1 X-trafik ger dig en icke exklusiv, icke överlåtbar, rätt att installera och använda X-trafiks app, och att använda de tjänster som därigenom blir tillgängliga för dig utifrån villkoren i dessa Användarvillkor. X-trafiks app får inte användas för andra ändamål.

7.2 Programvara och annat upphovsrättsligt skyddat material som tillhandahålls av X-trafik eller dess underleverantör eller trafikföretag är X-trafiks eller annan parts egendom. Du får inte upplåta, överlåta, tillgängliggöra eller på annat sätt förfoga över programvara eller annan upphovsrättsligt skyddad information utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Användarvillkor.


8. Behandling av dina personuppgifter

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår personuppgiftspolicy.


9. Frågor

9.1 Har du frågor om X-trafiks app eller om köp av biljetter ska du kontakta X-trafik eller det trafikföretag vars tjänster du utnyttjar via X-trafiks app.

9.2 X-trafiks app tillhandahålls av Region Gävleborg, org. no 232100-0198.

9.3 Detta avtal om användning av X-trafiks app ingås på svenska. För kommunikationen mellan parterna ska svenska språket tillämpas.


10. Ändringar och avtalstid m.m.

10.1 X-trafik har rätt att ändra dessa Användarvillkor. De ändrade villkoren är bindande om du fortsätter att använda X-trafiks app efter att de ändrade villkoren har trätt i kraft.

10.2 Användarvillkoren gäller tillsvidare. Du har rätt att när som helst säga upp avtalet med X-trafik med omedelbar verkan, enklast genom att avinstallera X-trafiks app. Vad som gäller för biljetter köpta via X-trafiks app om du slutar att använda X-trafiks app bestäms av X-trafik eller det trafikföretag som du köpt ifrån. X-trafik hänvisar därför till sådant företags avtalsvillkor.

10.3 X-trafiks app, innehållet i tjänster som tillhandahålls via denna och de tekniska förutsättningarna för användande av X-trafiks app kan komma att ändras. Om Du inte godkänner ändringar har du rätt att upphöra med användningen av X-trafiks app, om så inte sker anses du ha accepterat dessa. Du kan inte göra gällande andra rättigheter i anledning av ändringar.

10.4 X-trafiks app tillhandahålls tillsvidare. X-trafik förbehåller sig rätten att när som helst sluta tillhandahålla X-trafiks app liksom viss tjänst däri.


11. Tillämplig lag och tvist

11.1 Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden. Svenska lagvalsregler ska dock inte äga tillämpning.

11.2 Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol.

Senast ändrad 2021-10-14 15:49:15