Regional kollektivtrafikmyndighet

Region Gävleborg är regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för utveckling av länets kollektivtrafik.

X-trafik handlägger Region Gävleborgs myndighetsuppgifter för kollektivtrafiken i Gävleborgs län. Våra uppgifter är bland annat:


  • att arbeta med strategiska lång- och kortsiktiga planer
  • att utveckla resmöjligheter och system
  • att upphandla trafiktjänster av trafikföretag
  • att planera och samordna trafikutbudet
  • att utveckla hållplatser och terminaler
  • att utveckla försäljningskanaler och biljettutbud
  • att informera om och marknadsföra resmöjligheter och biljetterbjudanden


Anmälan om kommersiell trafik

Enligt lagen 2010:1065 om kollektivtrafik är det från och med 1 januari 2012 möjligt att utföra kollektivtrafik på kommersiella villkor.
För att trafikföretag ska kunna bedriva kommersiell kollektivtrafik krävs anmälan om utförande av sådan trafik till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Anmälan till myndigheten skall lämnas på nedanstående blankett senast 21 dagar före trafikstart.

 Bifogade filer Blankett - Anmälan kommersiell trafik