SMART Resplan

Vad är SMART Resplan?SMART Resplan är ett koncept där ett antal företag/organisationer ingår i ett nätverk vilka har ett gemensamt intresse av att driva ett förändringsarbete för en fungerande hållbarhetspolicy.

Det innebär att personer med ansvar för att kvalitetssäkra resor och miljöarbetet i respektive företag träffas under ett antal seminariedagar för att få stöd av varandra.

Under tiden mellan seminariedagarna utvecklar och implementerar gruppdeltagarna hållbarhetspolicyn i sina egna organisationer. I nätverket deltar företag som har ett intresse av att utveckla och tillämpa sin hållbarhetspolicy i praktiken och arbetet sker processorienterat.

Arbetet med att förändra resandet leder till stora ekonomiska vinster, nya resvanor, nya tankesätt och nya upplevelser.


Vad kan vi hjälpa er med?

Vi kan hjälpa er att driva processen framåt och ta fram en SMART Resplan, vara stöd i genomförandet av åtgärderna och utvärdera effekterna av dessa, baserat på er verksamhets behov. Fördelarna med att medverka i nätverket SMART Resplan och hur arbetsprocessen ser ut finns beskrivet nedan.

För dig som vill veta mer och anmäla intresse klicka på länken nedan eller kontakta:

Susanne Lantz, marknadsutvecklare
susanne.lantz@regiongavleborg.se
0270-741 07
Linda Landström, utvecklingsstrateg
linda.landstrom@regiongavleborg.se
0270-741 12


Anmäl ditt företag här!


Varför en SMART Resplan?


SMART Resplan syftar till att stödja verksamheter i dess hållbarhetsarbete. Att medverka i nätverket kan ha tagit avstamp i följande utmaningar:

 • Hur kan vi bli attraktivare som arbetsgivare och motivera arbetskraft att vilja arbeta hos oss?
 • Vi ser potential i att arbeta med personalens arbets- och tjänsteresorur både miljö- och hälsoaspekter.
 • Vi ska byta lokaler, har utbyggnadsplaner och har parkeringsproblematik.
 • Mitt företag är nyetablerat och har behov av ett nätverk med en plattform av erfarenhet och kompetens inom social-, miljö och ekonomisk hållbarhet.


En grundlig översyn av resandet kan ge flera vinster:


 • Effektiv resursanvändning
 • Kostnadsbesparingar
 • Tidsbesparing
 • Attraktiv arbetsgivare
 • Positiva hälsoeffekter
 • Miljövinster
 • Bättre trafiksäkerhet
 • Starkare varumärke


Hur ser arbetsprocessen ut?


1. Förankring och övergripande mål
I detta steg sker en viktig förankring inom verksamheten och övergripande mål med arbetet fastslås. Vad vill verksamheten uppnå och till när?

2. Nulägesbeskrivning
I detta steg kartläggs omfattningen av de resor som behövs för att verksamheten ska fungera. Exempel på metoder är resvaneundersökningar via enkäter till anställda, intervjuer med ledning och/eller anställda, uttag ur organisationens administrativa system.

3. Nulägesanalys
Nulägesanalysen bygger på följande delar: Analys av resta sträckor med olika färdmedel. Analys av kostnader för resor med olika färdmedel. Analys av intresse och förändringsvilja bland anställda. Analys av utsläpp och energiförbrukning.

4. Konkreta mål
Med ledning av vad som framkommit i nulägesanalysen föreslås mer konkreta mål, t ex i form av minskade utsläpp av koldioxid, minskade kostnader eller ökad andel digitala möten.

5. Åtgärdspaket
För att uppnå de uppsatta målen tas en uppsättning åtgärder fram som alla bedöms med avseende på miljö- och ekonomiska effekter. Den aktuella verksamhetens nuläge, förutsättningar och intresse avgör vilka åtgärder som ingår.

Åtgärderna beskrivs med beräknade kostnader för förändringen och en ekonomisk värdering av vinsterna med åtgärderna görs.

Därefter krävs att verksamhetens ledning fattar beslut om genomförandet av åtgärderna och efter detta börjar verksamhetens egentliga arbete med införande av dessa.

Exempel på åtgärder kan vara följande:


• Mobilitetssamordnare
• Ny hållbarhetspolicy
• Översyn av möjlighet till bonussystem
• Kampanjer och tävlingar
• Möjliggöra distansarbete och därigenom minska behovet av att resa
• Fler videokonferenser/telefonmöten

6. Genomförande av åtgärder
Genomförandet av åtgärderna görs successivt under en viss tid, vanligen 2-3 år.

7. Uppföljning och utvärdering
Effekterna av åtgärderna bör följas upp och utvärderas. En upprepad nulägesinventering kan vara ett sätt att följa upp effekterna.

Ta chansen och låt ditt företag ligga i framkant och bli konkurrenskraftigt!

Senast ändrad 2020-01-15 11:47:03