Pressmeddelanden


170320

Medborgardialog om förslag till nya busslinjer på sträckan Gävle-Sandviken-Storvik-Hofors


För att möta dagens och framtidens behov har X-trafik tagit fram ett förslag med ny trafik på sträckan Gävle-Sandviken-Storvik-Hofors. De nya busslinjerna ska börja rulla 10 december 2017, men innan det vill X-trafik veta vad deras kunder och invånare i området tycker om förslaget.
  • Linje 41 är redan idag en av länets mest nyttjade linjer. Utvecklingen vi gör nu kommer att förbättra möjligheterna att resa till arbete, studier och nöjen. Inom Region Gävleborg arbetar vi hårt för att kollektivtrafiken ska vara enkel, billig och bekväm. Denna förändring har fokus på enkelhet och bekvämlighet, säger Karin Jansson (MP), ordförande i hållbarhetsnämnden.
Invånare kan lämna sina åsikter till och med den 16 april på xtrafik.se, och dessutom genomför X-trafik dialogmöten på olika platser efter sträckan.

X-trafik bjuder in media till en träff på Folkets Hus i Sandviken 21 mars 15.00-18.00.
På plats finns Andreas Eriksson, trafikutvecklingschef på X-trafik och Jan Lahenkorva (S), 1:a vice ordförande i hållbarhetsnämnden.

Läs mer: http://xtrafik.se/forslag-ny-trafik-gavle-hofors


161031

X-trafik tilldelas pris som ”Årets utmanare”

Smart Resplan är ett samverkansprojekt där Region Gävleborg och X-trafik är den drivande parten i arbetet med att skapa en konkurrenskraftig och marknadsanpassad kollektivtrafik i länet tillsammans med företag och andra aktörer.

De deltagande organisationerna Sandvik, Coor, Arbetsförmedlingen, Tyréns, Gävle kommun och Region Gävleborg, ser affärsmöjligheter och samhällsansvar i att arbeta tillsammans för en hållbar framtid genom smarta resor och möten.

Projektet har nu fått pris som ”Årets utmanare” av Markus Robert, forskare på Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm och den som utvecklat CERO-modellen (se nedan).

Motivering:
”X-trafik utmärker sig genom sitt drivande engagemang och målorienterade samarbete med företag och offentliga aktörer i länet och med en förhoppning att fler kollektivtrafikmyndigheter i landet ska följa X-trafiks goda exempel och påskynda omställningen mot ett mera hållbart transportsystem. ”

Regionrådet och ordföranden för Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd Karin Jansson (MP), är både glad och stolt över priset:
– Priset vi tilldelats ger projektet ett erkännande och en bekräftelse på att vi arbetar på ett modernt och effektivt sätt med att ta reda på behov som finns för att göra kollektivtrafiken attraktiv. Vi gör detta för resenärernas, de anställdas, ekonomins och miljöns skull, säger hon.

I nätverket, som etablerades i februari 2016, är samverkan en av många framgångsfaktorer. I nätverket delas erfarenheter, stöd och verktyg för att förändra vanebilistens resemönster. Syftet är också att skapa förutsättningar och möjliggöra fler hållbara val för företagen och deras anställda när det gäller resor till och från arbetet och inom tjänsten.

Fakta CERO:
Climate and Economic Research in Organizations (CERO) är ett koncept utvecklat för att hjälpa organisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier att nå uppsatta klimatmål för resor. Medarbetarnas resbeteende och acceptans för alternativa åtgärder analyseras och modelleras explicit för att nå maximalt stöd i organisationen. Modellen är utvecklad i en doktorsavhandling vid KTH (Robért, 2007, Mobility Management and Climate Change Policies). CERO tillämpas idag av flera stora företag och offentliga aktörer.)160420


Nu blir X-trafiks bussar fossilfria


Idag den 20 april har hållbarhetsnämnden beslutat om en omställning till fossilfritt bränsle i X-trafiks bussar.

Omställningen innebär att alla dieselbussar som kör i linjetrafik åt X-trafik tankas med HVO, syntetisk diesel, och blir därigenom fossilfria.
Detta sker i samarbete med Sambus och kommer att få full effekt redan under hösten 2016.

- Med den här satsningen når vi 97 procent fossilfri kollektivtrafik. Återstående tre procent räknar vi med att nå hösten 2017 då alla gasbussar i Gävle stadstrafik kan köras på 100 procent biogas, säger Karin Jansson (MP), regionråd miljö- och folkhälsofrågor.

Fakta HVO (hydrerade vegetabiliska oljor)
• Syntetisk diesel som är 100-procentigt förnyelsebar och fossilfri.
• Tillverkas av restprodukter, till exempel slaktavfall eller vegetabiliska fetter.
• Koldioxiden reduceras med upp till 90 procent mot vanlig diesel.


Miljömål
Målbild för Region Gävleborg 2015 är att vara bland topp fem i Sverige, vilket motsvarar cirka 80 procent fossilfritt. 2015 års resultat var 62 procent, men med den nya satsningen ska målet uppnås senast under 2017.
160112
 

Strålande reseutveckling för X-trafik


Under året som gått har X-trafik arbetat medvetet och fokuserat för att få fler att upptäcka fördelarna med att resa kollektivt. Därför känns det extra tillfredställande att det resulterat i inte mindre än 14,2 miljoner resor med kollektivtrafiken i Gävleborg under 2015, en ökning med 2,5 procent jämfört med 2014. Det som sticker ut mest är resandet med X-tågen. Där har det slagits rekord med dryga miljonen resor.

- Vi har satsat på att utveckla kollektivtrafiken och försökt göra det enklare för kunderna, säger marknadschef Therese Nilsson.

Resultatet genererar också en omedelbar positiv effekt i det hållbarhetsarbete som genomsyrar hela X-trafiks verksamhet.

Det hela blir extra tydligt om man översätter reseutvecklingen 2015 i antal resor istället för procent: En ökning med hela 6700 fullsatta bussar!151218

Besök någon du tycker om

Nu återupprepar X-trafik förra årets uppskattade kampanj ”besök någon du tycker om”. Kampanjen pågår 19 december – 6 januari och gäller 24-timmarsbiljetter. Under den tiden kommer man att kunna resa till kampanjpris med alla X-trafiks bussar och X-tåg.

- Vi hoppas att fler ska upptäcka möjligheterna med hur enkelt det är att kunna ta sig till familj, vänner och bekanta runt om i Gävleborg under helgerna med kollektivtrafiken, säger Therese Nilsson, enhetschef marknad och försäljning på X-trafik.


151216

Upphandling av anropsstyrd trafik


Region Gävleborg och X-trafik har genomfört en upphandling av anropsstyrd trafik såsom färdtjänst- och sjukresor, dagaktivitets- och skolresor med mer.  De nya avtalen gäller i fem år med start 13 juni 2016.

En målsättning i upphandlingen har varit att det ska finnas fordon tillgängliga i alla kommuner under de trafikeringstider som kommunerna och regionen har bestämt, oavsett om man reser med vanlig personbil eller har behov av specialtransport.

– I de nya avtalen premieras fossilfria personbilar och får en bonus på tio procent på det pris de lämnat, säger Karin Jansson, (MP), ordförande i hållbarhetsnämnden. Vår förhoppning är därmed att fler entreprenörer kommer att välja fossilfritt.

För dessa köruppdrag finns 190 fordon fördelade på 31 entreprenörer inom länet.
Kostnaden för anropsstyrd trafik ligger i dag på runt 125 miljoner kronor och prognosen är att det blir marginella prisförändringar utslaget över hela länet i och med de nya avtalen.

Antagna entreprenörer

Ana Taxi
Araz Transport i Gävle AB
Bert Edman Taxi AB
Bollnäs Taxi AB
Brobergs Buss AB
Busspojkens Buss & Taxi
C Erikssons Taxi AB
Diligensen i Hälsingland AB
FM Transport & Tjänster AB
Hamrånge Taxi AB
HLW Taxi AB
Hudiksvalls Taxi AB
Jim Sandström Taxi
K-G Fasth
LE Zetterdahl Taxi AB
Lennart Nordqvist Taxi
Lillhagen Taxi AB
Linfläcks Taxi AB
Lundström i Sandviken Buss & Taxi AB
M.S.T Taxi AB
Marias Taxi
Nordanstig Taxi AB
RC-BUSS
Robert Falk´s Taxi & Skoltrafik AB
Stefan Lundin Taxi
Strid Taxi
Söderhamns Taxi AB
Taxi Ramsjö AB
Taxi Stor & Liten i Gävle AB
Valbo Taxi AB
X-taxi AB


151123

X-trafik erbjuder stöd till företag i Gävleborg

X-trafik företagssatsar genom nätverket SMART Resplan där företagen ges möjlighet att förändra resemönster till att bli mer miljömässigt hållbara. Detta kan även leda till sänkta resekostnader, att bli attraktiv som arbetsgivare och stärka sitt varumärke. Att börja arbeta med sina resemönster är en bra inledning till att utvidga hållbarhetsarbetet till att gälla  alla  tre perspektiven,  det vill säga social-, miljömässig-, och ekonomisk hållbarhet.

- Vi kommer samverka med näringslivet för att ge stöd i processen och strukturerat arbeta med dessa frågor. Hållbarhetsarbete kräver uthållighet och uppföljning, vilket för det enskilda företaget kan vara svårt att uppnå på egen hand, säger Susanne Lantz, marknadsutvecklare X-trafik.
X-trafik etablerar ett nätverk där deltagande företag inom privat eller offentlig sektor får en plattform av erfarenheter och kompetens inom områden som miljö-, social-, och ekonomisk hållbarhet.

- Detta arbete ligger i linje med Region Gävleborgs vision och syfte, att verka för ett livskraftigt Gävleborg där vi utvecklar samhället och skapar förutsättningar för tillväxt. Vi tror att det finns en god vilja hos företagen att ta ansvar för sin roll och påverkan i samhället men att det ibland kan vara svårt att driva processen framåt, här vill vi hjälpa till och vara ett stöd i arbetet, säger Linda Landström, utvecklingsstrateg X-trafik.

Länken mellan kommunerna och näringslivet blir även mycket viktig då det kan leda till att företagens SMARTA Resplaner innehåller åtgärder som i förlängningen kan påverka infrastrukturen i respektive kommun. Även utbudet av kollektivtrafik kan komma att beröras. Tidigare projekt i andra regioner har varit lyckosamma där framgångsgångsfaktorerna har varit samverkan, strukturerat processarbete och stort engagemang. Detta nätverk finansieras med företagens engagemang och investerade tid.

Vi har stora förhoppningar att minska koldioxidutsläppen, öka andelen hållbart resande samt inom länet få konkurrenskraftiga företag. Till detta följer även kostnadsbesparingar, positiva hälsoeffekter och effektiv resursanvändning, säger Linda Landström.151110

Praktikanter informerar asylsökande om kollektivtrafiken

Arbetslösheten bland unga i länet är stor och X-trafik ser det som en självklarhet att göra en insats för att hjälpa ungdomar in i arbetslivet. Genom en överenskommelse med Arbetsförmedlingen erbjuder vi därför praktikplatser till ungdomar som vill ha yrkeserfarenhet och sysselsättning. Praktikperioden, som är tre månader, inleds med introduktion och handledning.

Först ut är Mohamed och Yohana som har till uppdrag att öka kunskapen om kollektivtrafiken bland asylsökande bosatta i länet. Syftet med informationssatsningen är att få resenären att känna sig trygg med sitt resande. Det kan handla om val av biljettyp, att hitta rätt buss eller tåg samt att betala resan på det mest fördelaktiga sättet. Resenären ska även känna sig trygg med hur man ska göra på bussen och tåget vid ombord- och avstigning.

Information på modersmål skapar trygghet
Efter två veckors introduktion och handledning reser praktikanterna runt till länets asylboenden för att informera om kollektivtrafiken. Vi ser att det finns ett stort informationsbehov och arbetet underlättar för de nyandlända flyktingarna att resa inom och utanför länet. Då det är många nationaliteter på boendena har praktikanterna en viktig funktion eftersom de är flerspråkiga och lättare kan kommunicera med de asylsökande på deras modersmål, vilket minskar risken för missförstånd.

Efter praktikperiodens slut har våra praktikanter fått en inblick i hur det är att arbeta i vår verksamhet. De har förhoppningsvis även fått stärkt självkänsla genom ansvar och uppdrag, samt viktig erfarenhet av arbetslivet och referenser att ge till kommande arbetsgivare.


151023

Bjud med en vuxen på höstlovet!


Under höstlovet, hela vecka 44, kan den som reser på en biljett för 7-19 år med X-trafiks bussar och X-tåg bjuda med en vuxen över 20 år gratis på resan.

- Vi vet att ungdomar finner kollektivtrafiken enkel att använda samtidigt som en del vuxna känner sig mer osäkra på hur saker och ting fungerar. På det här sättet hoppas vi att fler vuxna ska se enkelheten och fördelarna med kollektivtrafiken, säger Therese Nilsson, marknad- och försäljningschef på X-trafik.

De som deltar i kampanjen kan samtidigt vara med och tävla om en fritidsbiljett genom att ta en selfie med sitt resesällskap och lägga upp bilden på X-trafiks Instagram.
151016

Resa på kallelsen till vården

 
Sedan 2014 arbetar Region Gävleborg och X-trafik för att göra det lättare för patienter att resa med kollektivtrafiken till och från vårdmottagningarna i länet. Målet är att ett resebevis ska finnas på alla kallelser i hela Region Gävleborg.

– Det här förenklar resandet jättemycket för patienterna. De använder resebeviset som biljett på bussen eller X-tåget till och från sitt vårdbesök och behöver inte lägga ut några pengar för resan, säger regionrådet Karin Jansson, (MP).

I nuläget har primärvården i Region Gävleborg samt specialistvården i Hälsingland resebevis på de kallelser som ställs ut. Under september påbörjades införandet även för specialistvården i Gästrikland och då initialt mottagningar på Gävle sjukhus och under 2016 kommer resebevis finnas på samtliga kallelser.  

Möjligheten att använda resebeviset är ett komplement till ordinarie regelverk för sjukresor, detta innebär att resor som inte berättigar till sjukresa heller inte ger rätt till ett resebevis.

Patienter som är under 20 år och över 85 år kan även ta med en följeslagare utan kostnad.


151002

Nu blir det enklare att ha koll på bussen

X-trafik har under sommaren installerat ett realtidssystem ombord på bussarna i länet.
Med hjälp av X-trafiks app i mobilen kan kunderna se vart bussen befinner sig just nu, om den är i tid eller är försenad. De kan även följa bussen på karta i realtid.

– Våra kunder har länge haft önskemål om bättre information vid t.ex. trafikstörningar och vi är nu glada att kunna erbjuda dem det, säger Peter Kollin, biträdande regiondirektör.

Än så länge kan man inte se vart X-tågen befinner sig i realtid via appen, men X-trafik hoppas hitta en lösning även på detta längre fram.

WiFi ombord

I samband med att alla bussar fått datorer installerade för realtidssystemet så kan X-trafiks kunder också surfa gratis när de reser med bussen.

– Vi har testat funktionen under sommaren och de kunder som hört av sig är väldigt positiva. Man kopplar upp sig mot ”X-trafik”, godkänner villkoren och kan sedan surfa fritt, säger Peter Kollin.

Under 2016 planeras installationer ombord på X-tågen för att kunna erbjuda gratis WiFi även där.


150930

Ny avdelningschef för kollektivtrafiken utsedd

Region Gävleborg har utsett Marie Nordmark som ny avdelningschef till X-trafik. Marie har tidigare arbetat, bland annat, som chef för Söderhamns kommun i två år. Hon är bosatt i Söderhamn och meddelar att hon är mycket glad över att få denna tjänst.

Avdelningschefens uppdrag är att tillsammans med näringsliv och kommuner utveckla kollektivtrafiken och delta i regionens övergripande strategiska arbete för att skapa tillväxt och en hållbar regional utveckling.

– Vi är mycket nöjda över att Marie Nordmark tar över arbetet med att utveckla kollektivtrafiken och bidra till att Gävleborg blir ett län där människor vill leva och arbeta, säger biträdande regiondirektör Peter Kollin.

Marie tillträder sitt nya jobb 1 november.
150910

Rekordresande i sommar av nöjda kunder!


Under sommaren har det varit populärare än någonsin att resa med kollektivtrafiken i länet.
Antalet resor som gjordes under juni-augusti ökade med 5 % jämfört med samma period förra året. Förhoppningen är att de nya zonerna och priserna, som infördes 1 juni, har bidragit till ökningen eftersom zonerna blivit större och man kan resa längre på sin biljett.

– Vi har gjort undersökningar bland våra kunder och allmänheten, både före och efter införandet av de nya zonerna och priserna, och de visar att man uppfattar förändringen positivt.  Det har varit vår ambition att det ska bli enklare att resa och att människor, genom att biljetterna gäller i större områden, upptäcker fördelarna med kollektivtrafiken och använder den i större utsträckning även på fritiden säger Therese Nilsson marknads- och försäljningschef på X-trafik. Läs mer på regiongavleborg.se.

Positivt är också att man kan se en ny trend för hur kunderna betalar sina resor. Många har upptäckt fördelarna med att köpa sina biljetter i webbshopen eller med sin mobiltelefon. Användandet av reskassa, som är det mest prisvärda sättet att betala sin resa, har ökat med 30 % samtidigt som kontanterna ombord har minskat med 20 %.

– Det är jättekul att se att så många har upptäckt hur smidigt det är att använda sin mobiltelefon, med den kan man både planera sin resa och köpa biljett innan man kliver ombord. En fördel med mobilbiljetten är också att ombordstigning kan ske fortare utan köbildning vilket gynnar resenärerna, säger Therese.

Fakta

I webbshopen får man alltid rabatt vid köp av 30-dagarsbiljett och årsbiljett och om man laddar reskassa sista lördagen i månaden så får man en extra summa på köpet. Betalar man sin enkelbiljett med reskassa får man alltid 20 % rabatt, vilket är det mest prisvärda betalmedlet.


150904

Förmånsbiljetten gäller dygnet runt från 1 november


Från den 1 november tas tidsbegränsningen på X-trafiks förmånsbiljetter bort och biljetterna gäller dygnet runt.
– Sedan rabatten infördes har det funnits önskemål från kunderna om att biljetterna ska gälla dygnet runt. Vi förstår behovet och tar därför bort tidsbegränsningen eftersom vi ser att det finns utrymme på våra tåg och bussar, säger Karin Jansson, (MP), regionråd hållbarhet och miljö.

Sedan den 1 januari 2015 får kunder med förmånsintyg från Försäkringskassan gällande sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning lägre pris på enkelbiljetter och 30-dagarsbiljetter. Förmånsbiljetterna har varit tidsbegränsade och gällt måndag-fredag 9.00-14.00 och 18.00–04.00 samt dygnet runt lördag, söndag och helgdag.


150703

Rekordmånga reser med X-trafik

En månad efter X-trafiks lansering av nya zoner och priser syns redan ett ökat resande. Under juni månad i år gjordes över 70 000 fler resor med buss och X-tåg jämfört med samma månad 2014.

– Det känns roligt att nya kunder upptäcker kollektivtrafiken. Vårt kundcenter i Gävle hade 6500 besökare i juni, 25 procent fler än i maj, och vi ser att många av dem är nyfikna och vill veta mer om hur man reser hållbart, säger Therese Nilsson, marknads- och försäljningschef på X-trafik.

Fakta:
Under juni månad 2015 gjordes 932 000 resor med buss och X-tåg jämfört med 857 000 under juni 2014, vilket motsvarar en ökning med 8,7 procent.


150626

Försök med fossilfritt bränsle för bussarna i Nordanstig

X-trafik arbetar för att öka användningen av miljövänligt bränsle. Som ett steg i det långsiktiga miljöarbetet kommer sex bussar i Nordanstigs kommun på försök att köras på HVO (syntetisk diesel) från och med vecka 27.

– Ett viktigt uppdrag för kollektivtrafiken är hållbarhets- och miljötänk. Jag är stolt över att X-trafik visar mod, handlingskraft och framtidstro, och tycker det är fantastiskt att resenärerna i glesbygdskommunen Nordanstig får vara med och testa HVO, säger Karin Jansson (MP), regionråd hållbarhet och miljö.

Försöket genomförs i ett samarbete med bussföretaget Byberg & Nordin, som har en depå i Bergsjö.

–  Vi klarade vårt miljömål på 40 procent förnyelsebart med råge för 2014, men vi nöjer oss inte med det. Om försöket i Nordanstig faller väl ut så räknar vi med att kunna nå 100  procent förnyelsebart för hela länet inom ett par år, kanske till och med snabbare, säger Andreas Eriksson, trafikutvecklingschef på X-trafik.

Fakta HVO


  • HVO är syntetisk diesel som är 100 procent förnyelsebar. Den är baserad på restprodukter (slaktavfall) eller på raps.
  • Koldioxidutsläppen reduceras med ca 90 procent jämfört med vanlig diesel.
  • HVO kan användas året runt, medan det besläktade RME inte går att köra på när det är som kallast (RME är ett bränsle som tillverkas av Raps och som reducerar koldioxidutsläppen med 50 procent jämfört med vanlig diesel).


150612

Upptäck sommaren med X-trafik!

Nu upprepar vi förra årets succé och erbjuder kampanjpris på 24- och 72- timmarsbiljetter under perioden 15 juni -15 augusti. Det innebär att man kan resa extra förmånligt med alla X-trafiks bussar och X-tåg under sommaren.

– Vi hoppas att fler ska upptäcka möjligheten att besöka spännande platser runt om i Gävleborg tillsammans med X-trafik i sommar, säger Therese Nilsson, enhetschef marknad- och försäljning på X-trafik.


150529


X-trafik inför nytt zonsystem för kollektivtrafiken i Gävleborg

1 juni inför X-trafik ett nytt zonsystem som gör det billigare att resa längre i länet. Zonerna blir färre och större, samtidigt som X-trafik sänker priserna på långa resor. Dessutom lanseras nya samarbeten med både UL och SJ.

- Det här är en del av vår storsatsning på kollektivtrafiken i Gävleborg. Vi vill med denna förändring göra det enklare att resa kollektivt, säger Karin Jansson (MP) ordförande i hållbarhetsnämnden.


Hur mycket det kostar att resa med kollektivtrafiken i Gävleborg styrs av X-trafiks zonindelning. Dagens zonkarta är över 30 år gammal och kommer från en tid när resandet i länet såg annorlunda ut. Tätorternas betydelse har förändrats, vissa har utvecklats till att bli regionala centrum; målpunkter i länet som människor reser till för arbete, utbildning och handel. Med tiden har det skapat ett allt större behov av ett nytt zonsystem som tar hänsyn till nya resmönster.

– Med den nya zonkartan går vi från dagens 70 zoner till elva. Förut bestod varje kommun av flera mindre zoner, idag kan en zon bestå av flera kommuner. Det betyder att många av våra kunder nu har möjlighet att resa i ett större område på sina biljetter och samtidigt som det kommer att bli något dyrare att resa inom tätorter med stadstrafik.
- Andra förändringar som genomförs är en kraftig satsning på reskassan som nu ger 20 procents rabatt på enkelresor och laddar man en 30-dagars -eller årsbiljett i webbshoppen kommer man att betala lite mindre. Dessutom planerar vi att under året införa gratis wifi i alla våra bussar och ett realtidssystem som gör att du kan hålla koll på var din buss befinner sig, säger Peter Kollin, direktör hållbarhetsförvaltningen och biträdande regiondirektör.

I samband med förändringen lanserar X-trafik också ett nytt samarbete med UL.


Från och med 1 juni kommer kunderna att kunna köpa en gemensam 30-dagarsbiljett i två olika utföranden: UL + Gävle stad, där priset för vuxna är 985 kr, och UL + X-trafik län, där priset för vuxna är 1 410 kr. Biljetten som gäller för båda länen kommer alltså att vara billigare än den gamla länsbiljetten som bara gällde för Gävleborg.

Det blir samtidigt möjligt för kunderna att köpa ett snabbtågstillägg och få tillgång till SJ:s avgångar med snabbtåg mellan Ljusdal-Gävle. Sedan tidigare finns samma tillägg på sträckan Gävle-Sundsvall.150319

X-trafik öppnar eget kundcenter


Den 7 april slår X-trafik upp dörrarna till ett eget kundcenter på Norra Rådmansgatan vid Rådhuset i Gävle.
Här kommer resenärer att kunna få hjälp med i stort sett allt som rör kollektivtrafiken i länet. X-trafik har fram till nu inte haft någon egen plats för försäljning i länet utan har samarbetat med återförsäljare som har sålt biljetter och försett kunder med information. X-trafik har själva varit nöjda med samarbetet men tror att en egen mötesplats för att fånga upp kunderna på är något som behövs. Ett eget kundcenter kommer hjälpa oss att kunna fånga upp önskemål och bemöta synpunkter från våra kunder i en direktkontakt öga mot öga.
- Vi ser även möjligheter med att kunna lyfta kollektivtrafiken som en del i ett hållbart samhälle och vinsterna man gör genom att resa kollektivt, bland annat ur ett folkhälsoperspektiv, säger Therese Nilsson enhetschef, marknad och försäljning, X-trafik.

Kundcentrets öppettider kommer att vara:
Måndag till fredag: kl. 8.00 - 18.00
Lördag: kl.10.00 -14.00

150212

X-trafik bjuder på resan under Alla hjärtans dag

Lördag den 14 februari bjuder X-trafik alla som vill på resan, hela dagen fram till 18.00 i hela Gävleborg med X-trafiks bussar och X-tåg. X-trafik gör det med förhoppning om att fler ska upptäcka fördelarna med att resa kollektivt inom länet.

– Vi hoppas att familjer tar med sig sina barn och åker på en dagsutflykt eller att man passar på att besöka någon man tycker om. Vi på X-trafik önskar alla som reser med oss en glad Alla hjärtans dag, säger Therese Nilsson, marknads- och försäljningschef på X-trafik.

150211

X-trafik satsar på stambanan – fler avgångar och Stockholmståg tillbaka


X-trafiks tågresenärer med periodbiljett på järnvägssträckan Gävle-Ljusdal förslås få fler avgångar att välja på. Samtidigt återinför SJ den tidiga morgonavgången från Sandviken till Stockholm.
– Att fler resenärer får möjlighet till ett ökat antal tågavgångar är viktigt för samhällsutvecklingen och näringslivet i regionen, det är glädjande att vi tillsammans med SJ har nått fram till detta förslag, säger Eva Tjernström (S), ordförande i regionstyrelsen.

Det är i ett förslag till regionstyrelsen som X-trafik och SJ presenterar en paketlösning med flera goda nyheter för tågresenärerna i Gävleborg. Den ena delen i förslaget till överenskommelse är att det nu blir möjligt för resenärerna med X-trafiks periodbiljett att lösa ett särskilt snabbtågstillägg på sträckan Gävle-Ljusdal.
SJ-snabbtågstillägget kostar 220 kronor för 30-dagar, utöver grundavgiften för periodbiljetten. Tillägget gör det möjligt för resenärerna att välja ytterligare två avgångar: söderut från Ljusdal på morgonen och norrut från Gävle på kvällen. Sedan tidigare finns motsvarande SJ-snabbtågstillägg på Ostkustbanan på sträckan Gävle-Sundsvall.
– Från SJ:s sida är vi glada över att ha hittat gemensamma lösningar som kommer att skapa fler resmöjligheter och därmed flera resor, säger Jan Kyrk, affärschef på SJ.
Stockholmståg tillbaka
En ytterligare del i förslaget innebär att SJ från april återinsätter avgången från Sandviken till Stockholm cirka klockan 06 på vardagsmorgnar. Den tidiga avgången sker idag endast från Gävle.

150209

Fortsatt hög marknadsandel för X-trafik

Resultaten för den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern visar att X-trafik behåller sin marknadsandel under 2014 och ligger på en sjätte plats i landet med 15 %.
– Det är väldigt glädjande att se att X-trafik ligger i topp strax efter de stora länen Stockholm, Västra Götaland, Uppsala, Skåne och Västmanland. Men vi är inte nöjda, vi vill att ännu fler upptäcker hur bra kollektivtrafiken är och väljer att resa med oss säger Peter Kollin, biträdande Regiondirektör.
 X-trafik ligger i topp fem när det gäller nöjdhet under 2014
71 % av kunderna (de som reser minst ett par gånger i månaden eller oftare) är sammanfattningsvis nöjda med X-trafik, snittet i riket ligger på 62 %.
Gävleborg är också det län som gjort den starkaste förflyttningen när det gäller nöjdhet med senaste resan från 82 % till 86 %.

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som genomförts årligen sedan 1996. De som intervjuas i undersökningen är ett statistiskt urval av svenska folket mellan 15-75 år, både de som använder kollektivtrafiken och de som inte gör det. Totalt genomförs 2400 intervjuer varje år i länet.

Marknadsandelen definieras enligt Kollektivtrafikbarometern som kollektivtrafikens andel av det totala antalet motoriserade resor. Det mäts som antalet kollektivtrafikresor plus taxi dividerat med antalet kollektivtrafikresor plus taxi plus antalet privata bil- och moped/MC-resor (dvs. antalet kollektivtrafikresor/totala antalet motoriserade resor).

141223

Nyheter från 1 januari 2015

1 januari inför X-trafik rabatt för personer som har förmånsintyg från Försäkringskassan. Samtidigt ändras även priserna på några biljetter.
X-trafik inför rabatt för förmånstagare
Personer som har förmånsintyg från Försäkringskassan gällande sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning får resa med 50 % rabatt (jämfört med vuxen) på enkelbiljetter och 30-dagarsbiljetter.
Biljetterna gäller måndag-fredag kl 09.00-14.00 samt 18.00–04.00 och dygnet runt lördag, söndag och helgdag.
Prisjusteringar från 1 januari 2015
Nytt pris på 24-timmarsbiljett 
Priset sänks från 200 kr till 180 kr för vuxen, från 130 kr till 117 kr för 20-25 år/studerande och från 100 kr till 90 kr för 7-19 år (de priser som anges är vid betalning med kontokort).

Nytt pris för seniorbiljett
Priset höjs från 2 640 kr till 2 880 kr (240 kr/månad).
Biljetten blir samtidigt opersonlig, vilket innebär att en biljett kan användas av flera personer som fyllt 65 år, dock ej samtidigt.

Nytt pris för fritidsbiljett
Priset höjs från 420 kr till 500 kr.
140815

Från den 17 augusti gäller nya tidtabeller i länet och många buss- och tåglinjer får utökad trafik.

Bland höstens nyheter märks
  • Länets första dubbeldäckare  Söderhamn – Gävle och Söderhamn – Hudiksvall som ska täcka luckorna i tågtrafiken efter kusten
  • Halvtimmestrafik på linje 100 Edsbyn-Bollnäs-Söderhamn  där antalet turer utökas från 45 till 70 per dag under vardagar
  • Tätare turer på linje 64 Ljusne-Söderhamn  med halvtimmestrafik stora delar av dagen under vardagar.
- Genom detta kan vi erbjuda våra kunder ännu bättre möjligheter till pendling, säger Andreas Eriksson, avdelningschef trafikutveckling X-trafik.
140815

Ny direktbuss mellan Gävle-Sandbacka Park

Från och med måndag den 18 augusti går en ny direktbuss, linje 40, mellan Gävle och Sandbacka park i Sandviken. Den nya linjen är anpassad för dem som arbetar i området vid Sandbacka park och går tre direktturer morgon och kväll, måndag-fredag.

Under vecka 34 kommer X-trafik att finnas på plats på Sandbacka park för att informera om trafiken och svara på frågor.

Invigning av den nya linjen!

Måndag den 18 augusti 11.00 invigs den nya linjen vid huvudentrén till Sandbacka park. Peter Kollin, förvaltningschef X-trafik, och Peter Kärnström, kommunalråd Sandvikens kommun, invigningstalar.
140614

Upptäck sommaren med X-trafik

Natten till måndag sparkar X-trafik i gång sommaren med sin kampanj ”Upptäck sommaren!”. På måndag morgon kommer resenärer på 4 hållplatser runt i länet att mötas av något alldeles extra. De som reser från hållplats C vid Gävle Central, Järnbron i Söderhamn, hållplats Posten i Sandviken och Centrumhållplatsen i Hudiksvall kan förvänta sig en liten sommarhälsning från X-trafik. I Gävle kommer dessutom förvaltningschef Peter Kollin och Netbuss Stadsbussarnas VD Jürgen Lorentz att finnas på plats mellan kl. 8.00-9.00. Håll lite extra utkik på ovan nämnda hållplatser från tidig måndag morgon och under förmiddagen.

- Vi vill att fler ska upptäcka möjligheten att  besöka spännande platser runt om i Gävleborg tillsammans med X-trafik i sommar. Därför har vi valt att göra något som vi aldrig tidigare har gjort förut, säger Peter Kollin.

Läs mer på http://sommar.xtrafik.se/
140528

Personer med förmånsintyg föreslås resa billigare med X-trafik

När den nya prisstrategin införs kommer X-trafik att kunna erbjuda 50 % rabatt på enkel- och 30-dagarsbiljetter till kunder som innehar förmånsintyg för sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning. Erbjudandet gäller resor helgfri måndag- fredag 9-14 samt 18- 04 och dygnet runt lördag, söndag samt helgdagar.

- Nu när vi tar en ny prisstrategi vill vi samtidigt göra det möjligt för fler att åka kollektivt, säger Eva Tjernström (S) landstingsstyrelsens ordförande.

-Den här gruppen har länge efterfrågat möjligheten att resa till bättre pris och det känns bra att kunna erbjuda fler att upptäcka fördelarna med att resa med X-trafik. Erbjudandet gäller vid tider då de flesta som pendlar inte reser vilket gör att vi då kan ta emot fler kunder. Det här är en viktig del i att skapa nya möjligheter där kollektivtrafiken är en självklar del i ett hållbart samhälle och ett livskraftigt Gävlebog, säger Peter Kollin, förvaltningschef för X-trafik.
140411

Hjärtstartare ombord på X-tågen

På X-trafiks alla tåg har det nu installerats hjärtstartare och det är tågägaren Transitio i samarbete med X-trafik som har gjort satsningen. Personalen som arbetar ombord har utbildats den här veckan
för att kunna assistera om någon kommer att behöva använda utrustningen.

- Det görs en miljon resor om året med X-tågen och de kör ganska långa sträckor, självklart ska det finnas hjärtstartare ombord, säger Mats Eklund på X-trafik. 

Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Bara omkring 500 av dem överlever. Forskning visar att den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har 75 procents chans att överleva.
Alla som har en smartphone kan ladda ned appen Rädda Hjärtat. I den kan man se var närmaste hjärtstartare finns, även om man inte är på X-tåget. I appen kan man kan också se hur hjärtstartaren används och hur man utför hjärt-lungräddning samt ger hjälp vid luftvägsstopp.
140326

X-trafik och Landstinget Gävleborg ligger bra till i nya jämförelser

X-trafik och Landstinget Gävleborg står sig väl i riket i de första öppna jämförelserna när det gäller kollektivtrafik. De nya jämförelserna ska utveckla kollektivtrafiken.

- Kollektivtrafiken är viktig för utvecklingen i länet. Vi arbetar för att fler ska välja kollektivtrafiken till jobbet eller utbildningen och då måste den hålla hög kvalitet. Då är det glädjande att X-trafik placerar sig så väl i jämförelserna. De öppna jämförelserna ska stimulera till ytterligare förbättringar för länsborna och de är ett bra verktyg, säger Eva Tjernström (S), landstingsstyrelsens ordförande.

För första gången släpper SKL nu öppna jämförelser om kollektivtrafiken. Syftet är att stödja det regionala arbetet för att höja kollektivtrafikens kvalitet och effektivitet. SKL har gjort öppna jämförelser sedan 2006. Kommunerna och landstingen kan analysera sina resultat och se hur man ligger till i förhållande till andra inom samma område.
- Genom att jämföra oss med andra kollektivtrafikbolag får vi en bra utgångspunkt för att hela tiden blir bättre. Det vinner våra kunder på, säger Peter Kollin, förvaltningschef X-trafik.

Många väljer kollektivtrafik i Gävleborg
Kollektivtrafiken har en hög marknadsandel i Gävleborg. Det betyder att förhållandevis många jämfört med övriga riket väljer att resa med kollektivtrafiken istället för att ta egen bil, till exempel.

X-trafik ligger också bra till när det gäller nöjda kunder och nöjd allmänhet. När det gäller miljöperspektivet finns det förbättringspotential, bland annat när det gäller vilka drivmedel som används. Bara det att kollektivtrafiken har en hög marknadsandel i Gävleborg är dock en miljövinst i sig.
140305

Tillfälliga hällplatser i Gävle efter vattenläcka

Med anledning av den vattenläcka som uppstått i Gävle flyttar all norrgående busstrafik från N Rådmansgatan/Nygatan till Stora Esplanadgatan/Staketgatan.
Tillfälliga hållplatser sätts upp på Stora Esplanadgatan vid Gävle centralstation den 5 mars 16.00 och gäller tills vidare.
Information finns på xtrafik.se och skyltar informerar på plats. Arbetet med att laga läckan beräknas pågå till måndag 10 mars 24.00.
140211

X-trafiks marknadsandel ökar

Resultaten för den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern visar att X-trafik ökar sin marknadsandel 2013 och ligger kvar på en femte plats i landet med 15,1 procent mot 14,6 procent under 2012.

– Det är väldigt glädjande att se att X-trafik ligger i topp strax efter de stora länen Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Uppsala, säger Peter Kollin förvaltningschef på X-trafik.

Resultatet för 2013 visar att 53 procent av allmänheten är nöjda med X-trafik. Hela 67 procent av våra kunder (de som reser minst ett par gånger i månaden eller oftare) är nöjda med X-trafik. På frågan om hur nöjd resenären är med den senaste resan ökar siffran till 82 procent av kundnöjdhet i länet. 

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som genomförts årligen sedan 1996. De som intervjuas i undersökningen är ett statistiskt urval av svenska folket mellan 15-75 år, både de som använder kollektivtrafiken och de som inte gör det. Totalt genomförs 2400 intervjuer varje år i länet.

Marknadsandelen definieras enligt Kollektivtrafikbarometern som kollektivtrafikens andel av det totala antalet motoriserade resor. Det mäts som antalet kollektivtrafikresor plus taxi dividerat med antalet kollektivtrafikresor plus taxi plus antalet privata bil- och moped/MC-resor (dvs. antalet kollektivtrafikresor/totala antalet motoriserade resor).
140123

X-trafik segrare i SM i telefoni och kundservice 2013

X-trafiks trafikupplysning tog för sjunde gången hem första priset i SM i telefoni och kundservice i klassen ”Resor och transport”.

Juryns motivering:

– 2013 års segrare i klassen Resor & Transport visar hög kvalitet och deras trivsamma serviceanda får samtalen att gå som på räls. Våra resmål må variera, men det är alltid hit vi vill ringa. Avgår med segern gör X-trafik!

Utnämningen och prisutdelningen ägde rum torsdag eftermiddag på Clarion Hotel i Stockholm.

- För oss är det väldigt viktigt att mäta hur våra kunder upplever kontakten med oss och genom att delta i denna tävling får vi ett kvitto på om vi ger våra kunder bra service. Det är jätteroligt att vi lyckats hålla ställningarna i den hårda konkurrensen och återigen vinna, säger Jenny Bergström, avdelningschef Kundservice på X-trafik.

Mer om tävlingen finns på www.smitelefoni.se